Ota yhteyttä

Bea Terveyspalvelut Oy

y-tunnus: 2311052-8

sähköposti: janica@beaterveys.fi

Tietosuojaseloste 21.9.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä First Aid Consulting Oy/Bea Terveyspalvelut 

Yhteystiedot: 

janica@beaterveys.fi 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa First Aid Consulting Oy Bea Terveyspalvelut 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Tietosuojavastaava ei ole valittu

2. Rekisteröidyt First Aid Consulting Oy:n asiakasrekisteri 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat

: • Asiakassuhteen hoitaminen  

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot • nimi • osoite • sähköposti • puhelinnumero • henkilötunnus • terveystiedot . Asiakastiedot: • tiedot palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: janica@beaterveys.fi .Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin First Aid Consulting Oy:n ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, kuitenkin terveyden huoltoon liittyvien lakien puitteissa ja kirjanpidon osalta kirjanpitolain puitteissa (tositteet 6 v. pää- ja päiväkirjat 10v.)

9. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.